Tags

, , , , ,

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ชาวนานำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลผลิต 2556/2557 ของรัฐบาลแล้วจำนวน 1.2 ล้านตัน แต่ ธ.ก.ส.ยังไม่สามารถจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ เพราะต้องรอเงินกู้จากกระทรวงการคลัง หรือเงินจากการระบายข้าวในสต๊อกของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ธ.ก.ส.ต้องรอมติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากมีความชัดเจน ธ.ก.ส.ก็พร้อมดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทันที เกษตรกรไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าว แต่ต้องขออภัยในเรื่องของความล่าช้า เพราะกระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวล่าช้าทำให้มีเงินไม่เพียงพอ

rice

นายลักษณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ ได้นำเงินจากการระบายข้าวสารมาชำระหนี้ในโครงการนี้แล้ว 140,000 ล้านบาท ซึ่งยังมีอีกประมาณ 40,000 ล้านบาทที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินจากการระบายข้าวและอีกส่วนหนึ่งจากงบประมาณที่นำมาชำระหนี้โครงการนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า วันที่ 31 ธ.ค.นี้ รัฐบาลจะสามารถยืนภาระหนี้คงค้างของโครงการนี้ไว้ที่ 500,000 ล้านบาทก็ตาม แต่รัฐบาลก็จะไม่มีเงินเหลือพอที่จะนำมาใช้รับจำนำในฤดูกาลผลิต 56/57 ซึ่งยังต้องใช้เงินอีก 270,000 ล้านบาท

ดังนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.ทบทวนมติ ครม.เดิมที่กำหนดให้วงเงินรายจ่ายของโครงการนี้ที่ต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ให้สามารถใช้จ่ายเงินได้เกิน 500,000 ล้านบาท เป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการกู้ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันในวงเงิน 140,000 ล้านบาท โดยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 7 พ.ย.นี้ และคาดว่า แผนการก่อหนี้ก้อนใหม่นี้ จะเริ่มบรรจุในแผนการกู้ได้ในเดือน ธ.ค. หรือต้นเดือน ม.ค.57 ส่วนที่เหลืออีก 130,000 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 270,000 ล้านบาท จะนำรายได้จากการระบายข้าวสารของกระทรวงพาณิชย์มาใช้หมุนเวียนเพื่อรับจำนำข้าวในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ ภายในสิ้นปี 57 วงเงินของภาระหนี้จากโครงการรับจำนำข้าวก็จะต้องกลับมายืนที่ไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ตามมติ ครม.

Advertisements