Tags

, , ,

หนี้สาธารณะ สิ้นเดือนกันยายน 2556 ยอดหนี้อยู่ที่ 5,430,560.04 ล้านบาท พุ่งกระฉูดกว่าเดิม 1.2 แสนล้านบาท ทะลุ 45.49% ของจีดีพี

money

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2556) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้

ยอดหนี้ 5,430,560.04 ล้านบาท หรือ 45.49% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แบ่งออกเป็น

หนี้รัฐบาล 3,774,819.49 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,112,973.85 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 541,932.01 ล้านบาท
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 834.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขกับหนี้ในเดือนสิงหาคม พบว่า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 127,907.25 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

หนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้น 96,695.49 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 13,419.10 ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) เพิ่มขึ้น 17,792.66 ล้านบาท
ส่วนหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับรายละเอียดของหนี้สาธารณะนั้น มีดังนี้

หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบจากเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 99,627 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากหนี้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นถึง 100,933.55 ล้านบาท เพราะมีการออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด จำนวน 102,135 ล้านบาท

ขณะเดียวกันหนี้ต่างประเทศก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,306.56 ล้านบาท ผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ยอดหนี้คงค้างรูปเงินบาทลดลง 415.65 ล้านบาท ประกอบกับการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่าง ๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาท ลดลงสุทธิ 890.91 ล้านบาท เช่นเดียวกับหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 2,931.51 ล้านบาท

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน โดยเฉพาะหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันพบว่า หนี้ต่างประเทศลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,589.76 ล้านบาท จากผลอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้เงินบาทลดลง 1,069.79 ล้านบาท และการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่าง ๆ ก็ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 519.97 ล้านบาท แต่หนี้ในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 3,717.16 ล้านบาท

หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ในส่วนหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 5,348.05 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่าง ๆ เช่นเดียวกับหนี้ในประเทศเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ทำให้เพิ่มขึ้น 5,943.65 ล้านบาท

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ว่า หนี้ต่างประเทศลดลง 155.04 ล้านบาท แต่หนี้ในประเทศเพิ่มขึ้น 17,947.70 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตร 17,000 ล้านบาท และไถ่ถอนพันธบัตร 1,000 ล้านบาท รวมทั้งมีการเบิกจ่ายเงินกู้ต่าง ๆ มากกว่าชำระคืนต้นเงินกู้ 947.70 ล้านบาท รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกพันธบัตร 3,000 ล้านบาท แต่ไถ่ถอนพันธบัตรเพียง 2,000 ล้านบาท

Advertisements